Støtte til streikende leger i kamp for kollektiv innflytelse over arbeidstiden sin

ropertLO GLTV vil med dette få støtte kampen Akademikerne nå har med arbeidskraftkjøperne i Spekter. Dette er en kamp for hvor grensen for arbeidervernet skal gå.

Mange i LO kjenner seg igjen i hva som nå foregår mellom Legene og arbeidskjøperne i Spekter. Arbeidskjøperne over hele landet blir mer og mer opptatt av sin styringsrett og vil bruke den i hytt og pine. Hvis ikke fagbevegelsen står opp og slåss mot denne utviklingen, vil vi bli satt langt tilbake i historisk tid.

Spekters ønske om individuelle arbeidsplaner følger opp denne NHO strategien og er helt uakseptabel.

Lykkes arbeidskjøperne vil det svekke arbeidsplassdemokratiet og forskyve makt over til, i dette tilfellet, virksomhetsledelsen.

En av hovedgrunnene til at vi organiserer oss er at vi, som selger arbeidskrafta vår, ønsker gode lønns og arbeidsvilkår, Vi har alltid kjempet for å ha innflytelse over arbeidstida vår og ha forutsigelige arbeids tider, slik at det er mulig å ha et godt liv utenom arbeidet. Vi som veit hvor skoen trykker, veit best hvordan skift og turnus planer skal være for å tilfredsstille et godt arbeidsmiljø.

Spekters ønske vil føre til langt flere individuelle arbeidsplaner og dermed arbeidskjøperes styringsrett når det gjelder arbeidstid. Det igjen vil føre til at de tillitsvalgte blir satt på sidelinjen, som igjen vil styrke arbeidskjøperne. Alle veit at å forhandle alene om sine personlige avtaler, det være seg lønn eller arbeidstid, ikke er bra for individet. 150 års erfaring forteller historien om å stå sammen og ha kollektive landsomfattende avtaler er grunnpilaren for trygge lønns og arbeidsvilkår.

LO GLTV er av den mening at Spekter ønsker å følge opp den mørkeblå regjeringens strategier for å svekke fagorganisasjonen i Norge, gjennom å redusere fagbevegelsen sin posisjon på arbeidsplassene.

Selv om den mørkeblå regjeringen veit godt, at et arbeidsliv, basert på tariffavtaler, høy organisasjonsandel, styrker kreativiteten, vi yter mer når vi kan konsentrere oss om jobben vår og ikke bruke så mye tid på at alt begynner å bli uforutsigbart og kun gagner arbeidskjøper.

LO GLTV støtter fullt ut Akademikernes kamp for kollektive ordninger, som er tilpasset kollektivet og den enkelte.